Vyhledávání

Udržitelnost

Trvale udržitelný rozvoj

Je udržitelnost megatrend, který zmizí? Existuje jedno správné řešení pro všechny? Jak nastavit komplexní strategii, vytvářet dlouhodobé hodnoty a zohlednit fungování v ekologickém, sociálním a ekonomickém prostředí?

Udržitelnost znamená takový rozvoj, který není v rozporu se současnou ani budoucí potřebou a jehož cílem je zachovat biodiverzitu pro další generace. Trvalá udržitelnost zahrnuje sociální, ekonomický a environmentální pohled a stává se čím dál více klíčovým aspektem podnikání. 

Měnící se předpisy a preference spotřebitelů a výrobců nutí společnosti a organizace čelit dopadům jejich podnikání. Od 1.1. 2022 je uplatňováno v praxi Nařízení EU o Taxonomii udržitelných aktivit a následně je doplní i evropské ESG standardy upřesňující reporting investorů (podle SFDR) a firem (podle CSRD). Bez prokázání trvalé udržitelnosti, nebudou moci společnosti od roku 2023 získat nové zakázky a projekty. V automobilovém průmyslu toto platí již od roku 2019.

Organizace musí prokázat odpovědný, transparentní, kvalifikovaný přístup v dlouhodobém horizontu s cílem chránit zájmy relevantních zainteresovaných stran, zaměstnanců a jejich rodin, okolních obyvatel a ostatních. Dobrovolně brát v potaz nejen ekonomický růst, ale i společenské hodnoty, etiku a legislativní požadavky stejně, jako ekologické hledisko od vývoje přes výrobu, užívání až po likvidaci svých produktů. Klíčové je i zaměření na získávání zdrojů, minimalizace spotřeby energií a materiálů, snížení emisí a přenášení požadavků v rámci celého dodavatelského řetězce.

Existuje několik zásad správné implementace trvale udržitelného rozvoje. 

 1. Spolupracujte: Ať už se snažíte vyřešit krizi nebo tvoříte nová řešení, spolupráce je zásadní pro účinné postupy udržitelnosti.
 2. Strategie a udržitelnost ruku v ruce: Jde o skutečné odhodlání managementu a stanovení priorit a závazků managementu, který musí udržitelnost protknout do strategie společnosti.
 3. Reaktivní až proaktivní: Najděte příležitost tam, kde ostatní vidí jen riziko - mnoho předních společností posílilo v důsledku krize. Je důležité si problémy přiznat, uvědomit si dopad udržitelnosti a vyvinout proaktivnější strategie udržitelnosti.
 4. Transparentnost: Průhlednost je předpokladem pro hodnocení a zlepšování postupů udržitelnosti. Klíčem je otevřená komunikace se všemi zainteresovanými stranami postavená na zveřejňování jasných informací, jejich srozumitelnosti a přesnosti – stejně jako otevřenost řešení chyb a zlepšování postupů.
 5. Předpisy a pak až výhoda: V první řadě je dodržování legislativy, až poté nastává konkurenční výhoda. Vše je legislativou svázáno - od oblasti nakládání s odpady, znečištění ovzduší, energetické účinnosti, k tématům lidských práv a pracovních vztahů.
 6. Kvantifikujte: Je těžké, ale nutné kvantifikovat návratnost svých investic do udržitelnosti. Pokud jde o dodržování předpisů, tam je to jasné. Je ale třeba spojit udržitelnost s obchodními aktivitami a celkovým přínosem.
 7. Závazky top managementu: Správní rada, management board a další by měly hrát aktivní a silnou roli v udržitelnosti. Správní rada je často rozhodující při spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami, jako jsou vládní i nevládní organizace a mezinárodní organizace.

Co je cílem?

 • Analyzovat současný systém řízení a dokumentace
 • Navrhnout změny a doporučit zlepšení systému společnosti s ohledem na udržitelnost
 • Implementovat proces sociální udržitelnosti v rámci Systému managementu kvality
 • Vypracovat etický kodex společnosti nebo je upravit, pokud existuje
 • Upravit klíčové dokumenty nebo vypracovat nové požadované dokumentované informace
 • Připravit společnost na hodnocení udržitelnosti (S-Rating) a auditování (SAQ)
 • Nachystat vše potřebné ve společnosti pro procesy trvalé udržitelnosti a veřejných zakázek

Jak dlouho to zabere?

Doba realizace je určená až na základě Gap analýzy, kterou Vám rádi provedeme. Záleží na rozsahu systému managementu společnosti a jeho praktické využití, obsahu zpracovaných dokumentů a potřeb jejich úprav nebo změn, či absence postupů, které bude třeba společně vytvořit.

Jak to probíhá?

Provedeme GAP analýzu plnění požadavků trvale udržitelného rozvoje. Popovídáme si s odpovědnými vedoucími pracovníky, prostudujeme Vaše vytvořené dokumenty související s trvale udržitelným rozvojem. Cílem analýzy je odhalit, co vše je využitelné k doplnění a co bude třeba vytvořit, aby byly podmínky a požadavky udržitelnosti dodrženy. Postup je:

Analýza

 • Analýza stávajícího stavu ve společnosti, stávající procesy a strategie a jejich soulad s trvale udržitelným rozvojem
 • Zpráva z analýzy s body plnění požadavků a doporučení k implementaci

Dokumentace a konzultace

Obchodní partneři musí mít zpracovány následující dokumentované informace (samostatně nebo jako součást jiného dokumentu). Zapracujeme ve spolupráci s odpovědnými vedoucími požadavky a závazky do stávajících dokumentů, nebo s nimi vypracujeme dokumenty nové. Jednat se bude zejména o: 

 • Etický kodex (Code of Conduct) obsahující jasné závazky a splňující trvale udržitelný rozvoj a priority
 • Interní směrnice týkající se pracovních podmínek a lidských práv, která pokrývá alespoň tematické oblasti dětská práce a mladí zaměstnanci, platové podmínky a sociální dávky, pracovní doba, nucená práce a obchod s lidmi, volnost sdružování a kolektivní vyjednávání jakož i tematiku obtěžování a zákazu diskriminace
 • Interní směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s popisem minimálně v oblastech připravenost na mimořádné události, management nehod a havárií i tematiku požární ochrany.
 • Interní směrnice týkající se etiky podnikání, pokrývající nejméně tematické oblasti korupce, vydírání, úplatkářství a střet zájmů.
 • Interní směrnici o ochraně životního prostředí, s popisem přístupu k emisím skleníkových plynů, energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů, jakož i řízení přírodních zdrojů a předcházení vzniku odpadů.

Ověření, hodnocení, reporting

Po dokončení dokumentace, je provedeno hodnocení splnění požadavků trvale udržitelného rozvoje, sociální, ekologické a ekonomické udržitelnosti. Zahrnuty musí být KPI, formy reportingu, způsob ověření a komunikační procesy.

Jaké jsou přínosy?

 • Potenciál získání dotací z EU pro další akce v rámci trvale udržitelného rozvoje
 • Prokazatelné plnění požadavků legislativy
 • Schopnost řízení svých zdrojů v souladu s udržitelným rozvojem
 • Kontrola a redukce nákladů na spotřeby energií a zdrojů
 • Snižování odpadů a dopadů do životního prostředí
 • Výhoda při výpočtu poplatků a daní v určitých oblastech
 • Atraktivita pro zaměstnance, investory, instituce, zákazníky a obchodní partnery
 • Získání nových zákazníků a zakázek
 • Jasně nastavený reporting a pravidelné výsledky hodnocení S-Rating a SAQ
 • Aktualizace a další rozvoj udržitelnosti vůči dodavatelům

Mám zájem o trvale udržitelný rozvoj

Ať už máte zájem o radu, implementaci požadavků trvale udržitelného rozvoje nebo školení pracovníků, poptejte u nás nabídku přímo na míru. Prosím, kontaktujte nás a my se s Vámi spojíme a probereme možnosti.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.