Vyhledávání

Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány společností MBK Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Veveří 102, IČ: 26 26 04 33, (dále jen "PODMÍNKY") a tvoří nedílnou součást smluvních vtahů formou Objednávek založených na zaslaných Nabídkách a Specifikacích (včetně emailových), Smluv o školící a poradenské činnosti a Smluv o udržování systému, uzavíraných mezi společností MBK Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Veveří 102, IČ: 26 26 04 33, (dále jen „MBK“) a jejími zákazníky, dále jen SMLOUVA. SMOUVA je tedy i objednávka klienta nabízených služeb.

 1. PODMÍNKY konkretizují oblasti smluvní spolupráce podle „Smlouvy o školící a poradenské činnosti“ a „Smlouvy o udržování systému“ a „Objednávky klienta“ na základě Nabídek od MBK. MBK i zákazník se tak PODMÍNKY zavazují respektovat a dodržovat.
 2. MBK je obchodní společností podnikající v oblasti podnikatelského, finančního, organizačního a ekonomického poradenství, pořádání odborných kurzů a školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti.
 3. Objednávky otevřených termínů školení a kurzů nabízených na stránkách www.mbk.cz se řídí samostatnými platnými VOP Otevřená školení.

II. Předmět smluv

 1. Předmět smlouvy je poskytování služeb zaměřených na podporu a rozvoj firem a zlepšování, školení a vzdělávání pracovníků a další služby.
 2. Předmět smlouvy, tedy rozsah a forma smluvního vztahu, je vždy specifikován v konkrétní smlouvě a objednávce a Specifikaci, kde je uvedena cena.

III. Povinnosti MBK

 1. MBK při plnění předmětu této smlouvy postupuje na konkrétního obsahu a rozsahu služeb dohodnutého (i emailem) se zákazníkem.
 2. O činnosti vykonané pro zákazníka vede MBK záznamy (elektronicky i písemně). MBK tyto dokumenty může předkládat zákazníkovi, který je povinen je podepsat, popř. uvést své vyjádření k provedeným výkonům, a to ihned po jejich předložení. Jinak se má za to, že s těmito dokumenty souhlasí a nemá námitek proti provedeným výkonům.
 3. Školitelé a poradci MBK (dále jen poradci) jsou povinni postupovat při plnění této smlouvy nestranně, nezávisle a profesionálně v souladu s interními směrnicemi a postupy MBK a zavazují se zdržet jakéhokoliv jednání, které by jejich nestrannost, nezávislost a profesionalitu mohlo ovlivnit.
 4. MBK se zavazuje zachovávat přísnou mlčenlivost o všech skutečnost právní, obchodní či technické povahy, které se dozví při plnění smlouvy o zákazníkovi a tyto skutečnosti se zavazuje přiměřeným způsobem utajovat před neoprávněným užitím třetí osobou. MBK bere na vědomí, že podklady a materiály, které od zákazníka obdrží v průběhu spolupráce, mohou tvořit obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.
 5. MBK se zavazuje, že jakékoliv informace nebo skutečnosti, které se dozví při plnění smlouvy o zákazníkovi, neužije ke škodě zákazníka ve prospěch svůj vlastní nebo jiné osoby.
 6. Povinnosti MBK stanovené v tomto článku trvají i po ukončení smluvního vztahu.

IV. Povinnosti zákazníka

 1. Zákazník bere na vědomí, že plnění MBK dle konkrétní smlouvy není možné bez úzké součinnosti a spolupráce zákazníka, a proto se zákazník zavazuje tuto úzkou součinnost a spolupráci MBK po celou dobu trvání smluvního vztahu poskytovat. Zejména se potom zákazník zavazuje:
  • určit kontaktní osobu a zajistit její aktivní spolupráci s MBK;
  • zajistit aktivní spolupráci svých zaměstnanců a jiných osob, které jsou součástí jeho společnosti a jako takové podléhají spolupráci dle předmětu smlouvy
  • řádně a včas plnit doporučení MBK, udělená ke splnění předmětu smlouvy;
  • umožnit MBK vstup do objektů a prostor, sloužících k provozování závodu a nezbytných pro plnění činností dle smlouvy;
  • bezodkladně MBK informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění této smlouvy;
  • zajistit na své náklady vhodné prostory pro plnění předmětu smlouvy v případě realizace aktivit mimo prostory MBK;
  • poskytovat na své náklady nezbytné technické a materiální zajištění při plnění předmětu smlouvy;
  • poskytnout MBK veškeré nezbytné právní, ekonomické a technické podklady a informace týkající se provozu zákazníka za účelem správného poradenství, jsou-li tyto předmětem poradenství vyplývající ze smlouvy
 2. Zákazník se zavazuje MBK neprodleně oznámit všechny skutečnosti, které by mohly zavdat příčinu k domněnkám o narušení nestrannosti, nezávislosti a profesionality jednotlivých školitelů a poradců MBK, kteří působí na plnění předmětu smlouvy.
 3. V případě zrušení oboustranně dohodnutého termínu v průběhu zavádění systému ze strany zákazníka v době kratší než 4 kalendářní dny před jeho konáním, bude tento rozsah prací zahrnut do fakturace dané činnosti v projektu s tím, že ukončení projektu bude automaticky prodlouženo o adekvátní počet zrušených aktivit. V případě, že plánované návštěvy se nerealizují z důvodu mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli MBK nebo zákazníka, budou řešeny náhradním termínem, bez nároku na finanční vyrovnání. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku budou strany považovat mimo jiné živelní katastrofu, neprůjezdnost komunikací a poruchy na vozidle, a dle dohody i náhlou nemoc či vládní nařízení.
 4. Zákazník uděluje MBK souhlas, který může být i bez udání důvodů písemným (emailovým) sdělením zrušen, aby MBK ve svých reklamních materiálech, v jakékoliv podobě a jakoukoliv formou (www stránky, letáky, katalogy, atp.) uveřejňovala informace o tom, že pro zákazníka zajišťovala služby dle uzavřené smlouvy.
 5. Zákazník bere na vědomí, že všechny podklady a materiály, které od MBK obdrží za účelem plnění předmětu smlouvy, tvoří know-how ve vlastnictví MBK, a jako takové jsou obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. Zákazník se zavazuje všechny tyto podklady a materiály odpovídajícím způsobem utajovat a chránit před neoprávněným užitím třetí osobou. Zákazník není oprávněn žádné, od MBK obdržené, materiály či informace dále úplatně či bezúplatně poskytovat či jinak sdělovat třetím osobám. Případná ochrana dle autorského zákona není tímto dotčena. Jedná se zejména o podklady ke školení (prezentace, případové studie, pracovní listy, atd.), zasílané emailem z info@mbk.cz. Ostatní podklady od poradce přecházejí do vlastnictví zákazníka, protože za ně zaplatil.
 6. Zákazník tímto bere na vědomí, že plnění MBK dle smlouvy, uzavřené se zákazníkem, je realizováno prostřednictvím poradců MBK, kteří nejsou oprávněni vstupovat do samostatných pracovně-právních nebo obchodních vztahů se zákazníky MBK. Zákazník se tímto zavazuje po dobu dvou let od ukončení účinnosti této smlouvy neuzavřít s kterýmkoli z poradců MBK, kteří se na plnění této smlouvy přímo nebo nepřímo podíleli, jakýkoli smluvní vztah, ať už obchodně-právní, pracovně-právní nebo jiný. V případě porušení této povinnosti se zákazník zavazuje uhradit MBK smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to do 15 dnů od písemné výzvy MBK k její úhradě. Toto ujednání nemá vliv na případnou povinnost k náhradě škody.

V. Cena a platební podmínky

 1. V uvedených cenách není zahrnuta daň z přidané hodnoty, kterou se zákazník zavazuje platit ve výši dle platných právních předpisů. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vystavení faktury, není-li ve faktuře stanoveno jinak.
 2. Zákazník se zavazuje hradit cenu oproti vystaveným a elektronicky doručeným fakturám. MBK je oprávněna fakturovat po každé provedené aktivitě, a to vždy cenu prací a výkonů provedených za období uplynulé od uzavření smlouvy, resp. předcházející fakturace. Aktivitou se rozumí každý jednotlivý úkon (jednání) dle skutečného rozsahu provedení a dle přílohy Specifikace předmětu smlouvy, tedy např. každá konzultace, školení, audit, účast poradce MBK na kontrolním auditu apod., není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Dodavatel je oprávněn fakturovat objednateli za činnosti v rámci této smlouvy také v intervalech po 10 ti kalendářních dnech, a to v poměrné částce vzhledem k celkové ceně projektu a délce jeho trvání.
 3. Lhůta splatnost faktur je uvedena ve smlouvě a je počítána od data doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla zákazníkovi doručena podle § 573 občanského zákoníku. Dle ujednání smluvních stran probíhá doručování veškeré korespondence prostřednictvím e-mailové pošty, a to na e-mailové adresy uvedené smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 4. Prodlení zákazníka s placením faktur o více jak 7 dní vylučuje prodlení MBK s plněním předmětu smlouvy. MBK má právo práci přerušit do doby uhrazení dlužných částek a současně má MBK právo od smlouvy odstoupit. MBK má zároveň právo upozornit zákazníka na prodlení s úhradou faktur, přičemž toto upozornění (výzva, upomínky) bude zpoplatněno a bude probíhat následovně:
  • 1. UPOMÍNKA: e-mailem po 14 dnech prodlení
  • 2. UPOMÍNKA: e-mailem nebo doporučenou poštou po 21 dnech prodlení, účtováno 500,- Kč
 5. Po uplynutí 30 dní od splatnosti faktury, bude tato postoupena právnímu zástupci MBK. Pokud bude 2. upomínka zasílána doporučenou poštou na adresu zákazníka, pak v pochybnostech se má za to, že upomínka byla doručena podle § 573 občanského zákoníku.
 6. Zákazník se zavazuje zaplatit MBK sjednanou zálohu na cenu plnění, pokud je sjednána, a to do 1 týdne od uzavření konkrétní smlouvy oproti předané zálohové faktuře, před vlastním zahájením činnosti MBK. Zaplacená záloha bude odečtena v závěrečné faktuře. Pokud zákazník nezaplatí dohodnutou zálohu v uvedené lhůtě, není MBK povinna zahájit práce a současně má právo od smlouvy odstoupit.
 7. Zákazník může od této smlouvy odstoupit, ovšem pouze do doby započetí plnění dle této smlouvy, tj. do zahájení první konzultace nebo dodání prvních materiálů atd., a to za odstupné ve výši 10% z celkové hodnoty zakázky. Pokud zákazník jednostranně odstoupí od smlouvy v průběhu projektu, je záloha, pokud je v smlouvě stanovena, v takovém případě nevratná.
 8. Všechny platby se uskutečňují bezhotovostním převodem na bankovní účty uvedené na fakturách, vystavených MBK.
 9. Vedle dohodnuté ceny plnění se zákazník zavazuje MBK hradit též cestovní náklady vynaložené při plnění předmětu smlouvy pouze, pokud je to ve smlouvě dohodnuto. Cestovní náklady bude MBK zákazníkovi fakturovat. Odstavce 1 – 7 se vztahují i na placení cestovních nákladů.
 10. Nebude-li jakákoliv faktura vystavená MBK uhrazena zákazníkem ve lhůtě její splatnosti, je MBK oprávněna požadovat po zákazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody MBK není tímto dotčen.

VI. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana, případně je vzájemně odsouhlasena emailem.
 2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou formou. Dle ujednání smluvních stran se za písemnou formu bude považovat pro tento účel výměna prostřednictvím e-mailové pošty, a to na e-mailové adresy uvedené smluvními stranami, není-li smlouvou stanoveno jinak.
 3. Strany výslovně prohlašují, že jsou podnikateli, smlouvu uzavírají při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.
 4. Právní otázky smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
 5. Pokud se některé ustanovení této smlouvy ukáže zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku; smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem pozměnění takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v maximální možné míře zachovalo původní záměr stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.
 6. Práva MBK vyplývající z této smlouvy nebo z jejího porušení se promlčí ve lhůtě 15 let od dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
 7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 8. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škod převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti kdykoliv během trvání této smlouvy, pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.
 9. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu a roční plnění.
 10. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení §557, §1799 a §1800, §1805 odst. 2. občanského zákoníku na tuto smlouvu.
 11. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže strana, které bylo plněno požadovat slevu z ceny, pokud strana, která plnila, (a) je připravena takovou vadu odstranit (b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady; (c) v takové činnosti řádně pokračuje; a (d) v rozumném čase a řádně vadu odstraní či předmět plnění vymění za bezvadný.
 12. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, pro případ sporu týkajícího se a souvisejícího s touto smlouvou a jejím plněním na místní příslušnosti soudu I. stupně tak, že místně příslušným soudem bude Okresní soud Praha – západ, se sídlem Karmelitská 19, 118 15 Praha 1.

VII. Platnost a účinnost

PODMÍNKY nabyly platnosti a účinnosti dnem 27.3.2023


Všeobecné obchodní podmínky pro otevřená školení

I. Základní pojmy:

Pořadatel je společnost MBK Consulting s.r.o. se sídlem Brno, Veveří 102, PSČ 61600, IČ: 26260433 (dále jen „MBK“), která pořádá tzv. otevřené kurzy podle těchto podmínek.

Objednatel je zákazník, který se přihlásil do kurzu dle níže uvedených podmínek.

Kurz/školení je jakékoliv akce (školení, workshop, přednáška) inzerovaná na webových stránkách MBK (https://www.mbk.cz/), kde jsou podrobně popsány druhy a termíny kurzů. Kurz mže probíhat i formou online.

Zákazník může být kterákoli právnická osoba, která objednává kurz pro své zaměstnance, pracovníky či partnery, či podnikající fyzická osoba vlastnící živnostenský list. Zákazník může zcela ojediněle být i osoba soukromá.

Přihlášením na kurz pořádaný MBK poskytuje objednatel svůj souhlas s následujícím zněním všeobecných obchodních podmínek, dále je „VOP“, které se stávají součástí smluvního vztahu (dále jen smlouvy) uzavíraného mezi MBK a objednatelem. Přihlášením na kurz, objednatel stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil.

II. Přihlášení na kurz

 1. Přihlášení do zvoleného kurzu je možno provést:
 2. Přihlášením do kurzu jedním z výše uvedených způsobů objednatel závazně objednává služby MBK, podává tedy návrh smlouvy o poskytnutí služeb popsaných v čl. I. těchto podmínek. Objednatel je povinen potvrdit bez zbytečného odkladu, nejpozději však před nástupem na kurz, že se s těmito podmínkami seznámil.
 3. Objednatel je povinen uvést správně a pravdivě požadované identifikační údaje, zejména jméno, bydliště, kontaktní údaje. Objednatel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené uvedením nepravdivých identifikačních údajů.
 4. Objednatel je oprávněn zúčastnit se jakéhokoli kurzu nabízeného MBK, splní-li podmínky níže uvedené pro umožnění účasti na kurzu.
 5. MBK se zavazuje potvrdit přihlášku/objednávku objednatele bez zbytečného odkladu. Potvrzením přihlášky/objednávky dochází mezi pořadatelem a objednatelem k uzavření smlouvy o poskytnutí služeb popsaných v čl. I. těchto Podmínek.
 6. Uzavřením smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit řádně a včas cenu za kurz uvedenou na webových stránkách MBK a MBK se zavazuje poskytnout objednateli službu danou popisem kurzu tamtéž.
 7. Zaplacením celého kurzovného vzniká objednateli právo účastnit se kurzu.
 8. Přihlášení do kurzu je závazné. Přijetí přihlášky potvrzuje pořadatel obvykle do 3 pracovních dní, vyrozumění obdrží objednatel i při případné změně termínu kurzu. V případě překročení či nenaplnění kapacity kurzu může MBK objednateli nabídnout náhradní termín. Přihlášky může objednatel zasílat nejpozději 2 dny před konáním kurzu. Přihlášení na kurz po uzávěrce musí objednatel konzultovat s pracovníky MBK telefonicky, z důvodu omezeného počtu kapacity učeben.

III. Platba za kurz

 1. Objednatel je povinen provést úhradu ceny za objednaný kurz nejlépe před termínem konání kurzu převodním příkazem na základě obdržené faktury pod variabilním symbolem uvedeném na této faktuře.
 2. Cena kurzu se řídí platným ceníkem na www stránkách pořadatele, případně cenou uvedenou v nabídce zaslané pořadatelem. V ceně kurzovného jsou, není-li uvedeno na webových stránkách MBK jinak zahrnuty náklady spojené s organizačním zajištěním kurzu, lektora, předání osvědčení o absolvování, vedení agendy a v případě kurzů fyzicky pořádaných i občerstvení a zajištění školících prostor a audio-vizuální techniky.

IV. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě prodlení objednatele s provedením platby za kurz je pořadatel oprávněn neumožnit objednateli účast na kurzu až do doby uhrazení celého kurzovného.
 2. MBK i objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy výhradně z důvodů uvedených v těchto VOP.
 3. Odstoupení ze strany objednatele je možné bez udání důvodů do 14 (čtrnácti) dnů ode dne přihlášení na kurz, a to emailem, kde uvede identifikační údaje, název kurzu a termín konání kurzu. V tomto případě se pořadatel zavazuje vrátit objednateli celou zaplacenou platbu na účet, ze kterého byla platba pořadateli poukázána..
 4. Objednatel je také oprávněn odstoupit od smlouvy později s tím, že v takovém případě je objednatel povinen zaplatit MBK odstupné ve výši:
  • 0% ceny kurzu při zrušení přihlášky na kurz 14 a více dní před termínem začátku kurzu
  • 30% ceny kurzu při zrušení přihlášky na kurz méně než 14 před začátkem kurzu; nebo
  • 100% ceny kurzu při zrušení kurzu méně než 7 (sedm) kalendářních dní před začátkem kurzu nebo při nedostavení se na kurz bez včasné omluvy ze závažného důvodu. 
  • Při online kurzech se má za to, že jej je možné absolvovat i v době nemoci.
  • Po předchozí domluvě s MBK je v ojedinělých případech možné využít odstupné k absolvování jiného kurz nebo stejného kurzu v náhradním termínu. Zde si MBK vyhrazuje právo posoudit každou takovou situaci  individuálně na základě možností a okolností.
 5. MBK je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, kdy objednatel svým chováním v průběhu kurzu ohrožuje zdraví, život či bezpečnost ostatních, a v případě, kdy svým chováním značně ztěžuje či znemožňuje řádný průběh kurzu.
 6. MBK je dále oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, kdy je překročena nebo nenaplněna kapacita kurzu. V takovém případě je pořadatel povinen bez odkladu vrátit objednateli zaplacené kurzovné v plné výši na účet, ze kterého byla platba pořadateli poukázána.
 7. Nemůže-li se závazně přihlášený účastník kurzu ze závažných důvodů zúčastnit, má možnost vyslat za sebe náhradu, což musí oznámit pracovníkům pořadatele ihned po zjištění této skutečnosti.

V. Absolvování kurzu

 1. Každý účastník, který ukončí kurz, a to alespoň s 80% účastí, má nárok na získání Osvědčení o absolvování kurzu s přesně vymezeným rozsahem. Tento mu bude zaslán elektronicky emailem na objednatele kurzu.
 2. Účastí na kurzu / vyplněním elektronického Hodnotícího dotazníku zaslaného pořadatelem po školení dává objednatel /účastník souhlas se zařazením do referencí společnosti MBK Consulting a zpracování osobních údajů pro marketingové účely. Tento souhlas má právo kdykoliv odvolat.

VI. Zrušení kurzu

 1. MBK si vyhrazuje právo v důsledku nedostatečného počtu účastníků nenaplněné kapacity kurzu nemoci lektora nebo jiných závažných důvodů tento kurz neuskutečnit. V tomto případě je objednateli nabídnut náhradní termín, pokud takové možnosti nechce objednatel využít, kurzovné je mu vráceno v plné výši na účet do 3 týdnů od oznámení nevyužití náhradního termínu. Objednatel nemá nárok na jakékoli náhrady a kompenzace za zrušený kurz.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. MBK je správcem osobních údajů, které objednatel poskytuje za účelem poskytnutí služby podle těchto VOP nebo v souvislosti s uzavřením smlouvy o těchto službách a s jejím plněním. MBK zpracovává jen základní osobní údaje (především jméno, příjmení, adresu, email a telefonní číslo objednatele), a údaje nezbytné pro splnění požadavků daných platnými právními předpisy, nikoliv zvláštní citlivé typy informací.
 2. Veškeré zpracovávané osobní údaje zpracovávají zaměstnanci či smluvní pracovníci MBK v České republice a MBK má zpracováno Prohlášení o zpracování osobních údajů uvedené na webových stránkách MBK (zde odkaz na zpracování osobních údajů, které je zavedeno do praxe a zahrnuje i bezpečné zpracování osobních údajů objednatele.
 3. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami objednatel bere na vědomí, že MBK jakožto správce bude zpracovávat manuálně i automatizovaně, výše zmíněné osobní údaje objednatele, a to za účelem:
  • zodpovězení dotazů či požadavků vznesených objednatelem
  • poskytnutí objednatelem objednaných služeb a vyúčtování odměny za tyto služby.
  • vydání osvědčení o absolvování kurzu (v budoucnu případně kopie osvědčení).
 4. Objednatel výslovně bere na vědomí, že osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně. Vyjmenované zpracování osobních údajů v tomto odstavci je vykonáváno na právním základu plnění smlouvy či oprávněném zájmu MBK.

VIII. Platnost a účinnost

VOP nabyly platnosti a účinnosti dnem 18.9.2023

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.