Vyhledávání

NEPLÁNOVANÁ KONTROLA POŽÁRNÍ OCHRANY | mbk.cz

Petra
dub 18, 2019

Jednoho dne se na naši poradenskou společnost obrátil náš dlouholetý klient, u něhož jsme před mnoha lety zaváděli systém ISO 9001 a ISO 14001 s dotazem, zda MBK Consulting zajišťuje i poradenství v oblasti BOZP a PO.

Klienta kontaktoval inspektor hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje s tím, že u něj plánují provést kontrolu požární ochrany.

Zákazník nám sdělil, že v rámci havarijní připravenosti (kap. 8.2 ISO 14001) provádí pravidelné revize hasicích přístrojů, má vyvěšené požární poplachové směrnice a označené únikové východy. Co tedy taková kontrola ještě může zahrnovat?

Obvyklý rozsah požární kontroly je následující:

 1. Začlenění kontrolované činnosti podle míry požárního nebezpečí.
 2. Kontrola užívání stavby – dodržení úrovně PO vyplývající z technických podmínek PO staveb, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání.
 3. Dokumentace PO. Stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících ze zpracované dokumentace PO.
 4. Ohlašovna požárů a řád ohlašovny požárů.
 5. Dokumentace o školení o PO.
 6. Preventivní požární hlídky (dále jen PPH) a dokumentace o odborné přípravě PPH.
 7. Kontrola zpracované dokumentace PO.
 8. Provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o PO (preventivních požárních prohlídek).
 9. Dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených právním předpisem.
 10. Přenosné hasicí přístroje (dále jen PHP).
 11. Požárně bezpečnostní zařízení.
 12. Kontrola označení čísel tísňového volání.
 13. Udržování volného přístupu k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.
 14. Udržování volných průjezdných šířek příjezdových komunikací (min. 3 m) k objektům,k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů.
 15. Označení a umožnění použití nástupních ploch pro požární techniku a požárních výtahů.
 16. Zajištění trvalé použitelnosti vnitřních a vnějších zásahových cest.
 17. Označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavního vypínače elektrického proudu, uzávěrů vody, plynu, produktovodů, uzávěrů rozvodů ústředního topení.
 18. Zajištění volného přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům.
 19. Označení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů a směrů úniku osob.
 20. Udržování trvale volně průchodných komunikačních prostor (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest.
 21. Zajištění, aby chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko.
 22. Označení pracovišť a ostatních míst bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.
 23. Lhůty čištění, kontrol a revize spalinové cesty. Rozsah konkrétní kontroly závisí především na tom, jakou činnost daná společnost provádí – zda se jedná o činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo se zvýšeným požárním nebezpečím. V druhém případě musí mít klient zpracováno mnohem více dokumentace než v případě prvním.

Odrazovým můstkem každé kontroly je dokumentace k provozovaným stavbám, tzv. Požárně-bezpečnostní řešení. Tato dokumentace obsahuje důležité informace o tom, za jakých podmínek je možné tu či onu stavbu provozovat, jaké požárně-bezpečnostní zařízení musí stavba obsahovat (např. kolik hasicích přístrojů jakých typů se kde bude vyskytovat), kudy povedou únikové cesty apod.

Velmi častým zjištěním při takových kontrolách je fakt, že v průběhu let v provozovaných objektech došlo k mnoha změnám (např. z výrobní části se stal sklad, z bytového domu se stala administrativní budova) a nebyla řádně provedena změna užívání stavby. Výstupem z kontroly pak bývá zjištění, že objekty nejsou provozovány v souladu s kolaudačním rozhodnutím a následuje tučná pokuta.

Je tedy dobré si včas uvědomit, že Požární ochrana nezahrnuje pouze revizi hasicích přístrojů a označení únikových cest, ale celou řadu úkonů, které zaměstnavatel nemůže provést sám, ale musí je zajistit skrze odborně způsobilou osobu v požární ochraně.

Vyplatí se tedy tuto problematiku nepodceňovat a řešit ji současně s certifikací ISO a s vaším systémem managementu kvality, environmentu, nebo bezpečnosti práce.

Samozřejmě, že výše uvedené požadavky jsou nutné, ale lze je řešit nejen v souvislosti se systémem řízení kvality, ale i samostatně.

Pokud cítíte potřebu jednak zdokonalení Vašich znalostí, či oživení aktuálních legislativních požadavků v této oblasti, navštivte naše otevřené školení, na které se můžete přihlásit dole pod článkem. Pokud cítíte potřebu zjištění stávajícího stavu připravenosti v problematice BOZP a PO ve Vaší společnosti, obraťte se na nás ZDE.

Tým MBK Consulting

Pozn.: Kontrolním orgánem v oblasti PO je státní požární dozor v podobě vyškolených inspektorů hasičského záchranného sboru. Při neplnění požadavků právních předpisů v oblasti PO může kontrolní orgán dle Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně uložit sankci dle závažnosti porušení zákona do 250tis. Kč, do 500tis. Kč nebo v některých případech až do 10 mil. Kč.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.