Vyhledávání

VÝZVA Č. 43 PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ BYLA VYHLÁŠENA | mbk.cz

Tereza
čvn 20, 2016

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Záměrem programu je podporovat zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Jednotlivé vzdělávací kurzy budou zaměřeny jak na všeobecné vzdělávání (jazykové dovednosti, základní IT dovednosti), tak na specifické vzdělávání (odborné IT dovednosti, odborné technické dovednosti atd.).

VÝŠE DOTACE

 • výše dotace bude max. 85% tzv. způsobilých výdajů
 • dotace bude poskytována ex post
 • dotace je poskytována v režimu de minimis

NA CO LZE POSKYTNOUT DOTACI (tzv. způsobilé výdaje)

 • mzdy školených osob
 • mzdy školitelů (interních i externích)

Oproti předešlému období tak není podpora poskytována na realizační tým a další nepřímé výdaje.

Způsobilé výdaje jsou v rámci této výzvy vykazované ve zjednodušené formě, tzv. jednotkových nákladech. Vybrané vzdělávání tak bude zařazeno do konkrétní kategorie, dle které bude následně vypočítána výsledná finanční podpora. Jednotlivé kategorie tak určují i maximální délku kurzu pro osobu na rok.

0314966f-1036-4268-bce4-3fd0b421db7e.png

 1. Platí pouze u jazykových kurzů
 2. V rámci této aktivity není možné přidat jiné než určené kurzy.

Příklad: Společnost se rozhodne pro vzdělávání 60 zaměstnanců v programu MS Excel. Vzdělávání bude probíhat po dobu 1 roku v celkovém rozsahu 18 hodin za osobu.

Kurz tedy spadá pod aktivitu Obecné IT, konkrétně pak pod zaměření MS Office Excel, jehož maximální délka je 16 hodin za rok za osobu. Výše dotace bude počítána jako: (324 Kč x 60 zaměstnanců x 16 hodin) x 85% = 264 384 Kč.

Délka kurzu tedy může přesahovat nastavenou maximální délku, proplacena však bude pouze částka za uvedený maximální rozsah vzdělávací aktivity.

DALŠÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

 • Kurzy, které budou prováděny v rámci tohoto dotačního programu, musí být pouze v prezenční formě.
 • Jednotlivá zaměření v rámci vzdělávací aktivity nejsou úplná, je tedy možné přidat další kurzy. Je ovšem nutné, aby daný kurz naplnil požadovaný obsah vzdělávací aktivity.
 • Dotační program je provázaný s programem POVEZ II. Žadatel nesmí žádat o finanční podporu na stejný kurz v rámci těchto dotačních programů.
 • Školení zaměstnanci musí splnit alespoň 70% účast v daném kurzu.

MINIMÁLNÍ ČÁSTKA ZA PROJEKT

Předpokládaná minimální výše rozpočtu projektu je cca 500 tis.Kč.

VÝZVA (termín předložení žádosti o dotaci)

Výzva je vyhlášena 15.června 2016, příjem žádostí potrvá do 31. srpna 2016. Hodnocení žádosti je nezávislé na datu jejího podání (tzv. kolová výzva).

JAKÁ BUDE CELKOVÁ ALOKACE VÝZVY

Celková alokace této výzvy bude 1,5 mld. Kč.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

Oprávněnými žadateli budou podniky ve všech oblastech na území ČR mimo hl. města Prahy. Projekt tedy není vázaný na konkrétní CZ-NACE.

Zpracování nabídky na sepsání žádosti, dotazy

V případě zájmu Vám zodpovíme veškeré dotazy či zprostředkujeme osobní schůzku.

MBK Consulting, s.r.o.

Mgr. Vendula Mrázová, DiS.
tel. 731 506 519
e-mail: divizeskoleni@mbk.cz

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.