Vyhledávání

ISO 14001 SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU | mbk.cz

Petra
lis 11, 2021

NÁZEV NORMY

ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem na použití.

CHARAKTERISTIKA NORMY

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu (EMS). Z norem ISO řady 14000 je právě norma ISO 14001 tou, podle jejíž požadavků se systém zavádí a certifikuje.

Základním záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Norma nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování organizace, klade však důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Základem je identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Organizace sama si pak může určit, čím nejvíce životní prostředí zatěžuje a hledat vhodné metody k postupnému snižování dopadů do životního prostředí.

KOMU JE NORMA ISO 14001 URČENA

Systém environmentálního managementu dle požadavků normy ISO 14001 je určen všem organizacím bez ohledu na obor činnosti nebo velikost, které chtějí aktivně zlepšovat svůj přístup k ochraně životního prostředí a vyhnout se až milionovým pokutám od České inspekce životního prostředí za nedodržování požadavků legislativy.

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

Ekologicky orientované řízení nemusí znamenat ekonomické zatížení firmy, zavádění EMS zpočátku vyvolává náklady, ale ve střednědobém horizontu by měl užitek z EMS převyšovat výdaje na zavedení, udržování a zlepšování systému.

Mezi hlavní přínosy fungujícího EMS, které firma pocítí, patří:

  • Dodržování legislativních požadavků v oblasti životního prostředí a tím i snížení rizika případné pokuty.
  • Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace.
  • Hospodárnějším využíváním surovin, energií, dalších zdrojů.
  • Snížení rizika environmentálních nehod a havarijních stavů, za než podnik nese odpovědnost.
  • Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro partnery, investory, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejnou správu i širokou veřejnost.
  • Snazší získání povolení a licencí.
  • Získání konkurenční výhody.
  • Zavedení pořádku (zejména v provozu, v dokumentaci, v organizační struktuře a v environmentálních odpovědnostech).

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.