Vyhledávání

NOVÁ DOTAČNÍ VÝZVA NA PORADENSTVÍ | mbk.cz

Tereza
úno 19, 2021

Vážení zákazníci, zvažte využití nově vypsané dotační výzvy vztahující se na poradenství procesů, implementace a integrace systémů řízení, certifikaci či notifikaci výrobků a podobně. Tyto činnosti pro Vás zajišťujeme již téměř 30 let.

Výzva II programu podpory PORADENSTVÍ – Poradenské služby pro MSP

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Výzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky (dále jen „MSP“) na celém území ČR s výjimkou území NUTS 2 Praha. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

a) Nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd., v případě výrobců zdravotnických prostředků třídy I se rozumí i Rozhodnutí dozorového orgánu o notifikaci zdravotnického prostředku). Výstupem projektu bude certifikát, který žadatel předloží nejpozději do konce udržitelnosti projektu.Nákup certifikátu již ovšem není způsobilý výdaj a není předmětem dotace. Jeden subjekt může podat až 3 žádosti. V případě, že nedojde k získání certifikátu, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 100 %.

b) Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti. Výstupem projektu bude buď získání značky Odpovědného hospodaření s vodou (dále jen „OHV“) na základě zpracování hodnocení OHV podle metodiky Ministerstva životního prostředí anebo provedení doporučených návrhů opatření dle Metodiky pro dosažení hospodárnějšího užívání vod v podniku. Doklady prokazující splnění alespoň jednoho z těchto požadovaných výstupů žadatel předloží nejpozději do konce udržitelnosti projektu. V případě, že nebude doložen požadovaný výstup, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 50 %.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem. Žadatelem může být tedy podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a jehož roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

VÝŠE DOTACE

V žádosti o podporu bude dotace uvedena maximálně do výše 50 % celkových způsobilých výdajů. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 1 000 000 Kč. Dotace je poskytována až po splnění podmínek k vyplacení dotace, předpokládá se tedy předfinancování ze strany žadatele.

PLATNOST VÝZVY

Vyhlášení výzvy proběhlo 8. února 2021, příjem žádostí běží od 1. března 2021. Jelikož se jedná o průběžnou výzvu s alokací pouze 130 mil., tak se očekává, že bude naplněna alokace ve velmi krátkém čase. Z tohoto důvodu doporučujeme podat žádost do 15.3.2021. Bližší informace zde.

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI, ADMINISTRACE PROJEKTU

Zajistíme pro Vás sepsání žádosti i případnou navazující administraci projektu. Rádi Vám vytvoříme nabídku nebo zodpovíme Vaše doplňující dotazy.

S pozdravem
Miroslav Kobza, ředitel společnosti

Kontaktujte nás:
Mgr. Vendula Mrázová, DiS.
+420 731 506 519
divizeskoleni@mbk.cz

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.