Vyhledávání

POVINNOSTI K ZAJIŠTĚNÍ BOZP OBSAHUJE I NORMA ISO 9001 | mbk.cz

Petra
kvě 20, 2019

Před rokem nás oslovil klient s požadavkem na zavedení systému ISO 9001 – nic neobvyklého. Začali jsme intenzivně spolupracovat na definování a optimalizaci procesů, rizik a další dokumentaci. Jednoho dne jsme se dostali na kap. 7.1.3 – zajištění infrastruktury. Řešili jsme především revize budov a souvisejícího technického vybavení, také plánování a zajišťování údržby technologických zařízení a vše, co do této oblasti patří. Klient s lehkostí odpovídá – ano, vše máme zajištěné – máme přece BOZP! Výborně, odvětil jsem. Pojďme se tedy na dokumentaci podívat…

Klient začal s úsměvem předkládat revizní zprávy od revizního technika s vědomím, že je vše v pořádku. Když jsme ale dokumentaci začali studovat podrobněji, zjistili jsme, že revize elektrických spotřebičů jsou už rok propadlé, revizní zpráva k elektrické instalaci budovy je sice platná, ale obsahuje spoustu nedostatků, které dosud nebyly vyřešeny a revizi hromosvodu, která se provádí jednou za 5 let, nebylo možné dohledat.

Zajištění infrastruktury v sobě zahrnuje také funkční, bezpečné a pravidelně kontrolované technické zařízení. K tomuto účelu je v České republice vydáno Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, které v § 4 uvádí, že zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení.

Požádal jsem tedy klienta, zda by mi mohl takovou provozní dokumentaci k vybranému stroji ukázat (ve smyslu §2 zmíněného NV se jedná o soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení a záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole).

A nastal další kámen úrazu. Záznam o kontrole na vybraném stroji byl sice proveden (v Provozní knize bylo vyplněno datum, v položce „kontrola“ bylo uvedeno „bez závad“ a podpis pracovníka), ale už nebylo možné dohledat, co přesně a v jakém rozsahu se na daném stroji kontrolovalo. Návod k obsluze byl dávno ztracený a nový předpis, ve kterém by bylo popsáno, co, jak často, a především jak má pracovník na stroji kontrolovat a jakým způsobem údržbu provést, tak neexistoval.

Nakonec klient uznal, že problematika infrastruktury a pracovního prostředí není ve společnosti zajištěna tak dobře, jak myslel a že na ní bude potřeba ještě zapracovat. Domluvili jsme se tedy na rozšíření projektu zavedení ISO 9001 o posouzení plnění požadavků právních předpisů k zajištění BOZP naší poradenskou společností a společně jsme začali chybějící dokumentaci a revize zpracovávat. Dnes má klient certifikovaný systém ISO 9001 a jednáme o zavedení nově vydané normy ISO 45001 – Systém managementu BOZP, aby měl jistotu, že na svých pracovištích plní i ty nejnáročnější požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Co říci závěrem? I když samotná problematika BOZP není předmětem certifikace ISO 9001, přesto můžeme dílčí požadavky na zajištění BOZP v této normě nalézt. Vyplatí se tedy při zajišťování BOZP spolupracovat s odborníky, kteří Vám pomůžou se v problematice BOZP zorientovat, což Vám v konečném důsledků pomůže i při certifikaci ISO 9001.

Pokud cítíte potřebu jednak zdokonalení Vašich znalostí, či oživení aktuálních legislativních požadavků v této oblasti, navštivte naše otevřená školení https://www.mbk.cz/skoleni-a-kurzy/skoleni/bozp-a-po-a-technicka-sprava-budov, respektive cítíte potřebu zjištění stávajícího stavu připravenosti v problematice BOZP a PO ve Vaší společnosti, obraťte se na nás viz: https://www.mbk.cz/podpora-firem/bozp-po.

Tým MBK Consulting

Pozn.: Kontrolním orgánem v oblasti BOZP je především Státní úřad inspekce práce, ale také třeba místně příslušná Krajská hygienická stanice. Při neplnění požadavků právních předpisů v oblasti BOZP můžou kontrolní orgány dle Zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce uložit sankci za méně závažné prohřešky do 300tis. Kč, za prohřešky v oblasti pracovních úrazů do výše 400tis. Kč, za neposkytnutí OOPP do výše 1mil. Kč a za nejzávažnější porušení předpisů až do výše 2 milionů Kč.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.